Аналіз он-лайн перекладачів при перекладі технічних текстів
Оценка пользователей: / 10
ПлохоОтлично 
There are no translations available.

У статті порівняні он-лайн перекладачі при перекладі англомовних текстів технічного змісту українською та російською мовами.
Он-лайн перекладач є зручним і швидким інструментом перекладу слів, текстів і веб-сторінок. Як і всі комп'ютерні переклади, он-лайн переклад дає лише загальне уявлення про інформацію, що міститься у тексті чи на веб-сторінці. Такий переклад не є повним і точним, але він дозволяє швидко зрозуміти, чи підходить Вам тема певного тексту чи веб-сайту.
Порівнювались такі он-лайн перекладачі:
Для порівняння перекладів візьмемо наступні тексти:
Laser
A laser is a device that emits light (electromagnetic radiation) through a process of optical amplification based on the stimulated emission of photons. The term "laser" originated as an acronym for Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.The emitted laser light is notable for its high degree of spatial and temporal coherence, unattainable using other technologies.
Radio
Radio is the transmission of signals by modulation of electromagnetic waves with frequencies below those of visible light. Electromagnetic radiation travels by means of oscillating electromagnetic fields that pass through the air and the vacuum of space. Information is carried by systematically changing (modulating) some property of the radiated waves, such as amplitude, frequency, phase, or pulse width. When radio waves pass an electrical conductor, the oscillating fields induce an alternating current in the conductor. This can be detected and transformed into sound or other signals that carry information.
Transistor
A transistor is a semiconductor device used to amplify and switch electronic signals. It is made of a solid piece of semiconductor material, with at least three terminals for connection to an external circuit. A voltage or current applied to one pair of the transistor's terminals changes the current flowing through another pair of terminals. Because the controlled (output) power can be much more than the controlling (input) power, the transistor provides amplification of a signal. Today, some transistors are packaged individually, but many more are found embedded in integrated circuits.
  Переклади цих текстів в он-лайн перекладачі google українською та російською мовами:
Лазерного
Лазерного пристрою, що випромінює світло (електромагнітне випромінювання) через процес оптичного підсилення на основі вимушеного випромінювання фотонів. Термін "лазер" виникла як акронім для посилення світла Вимушене випромінювання. випромінюване світло лазера відрізняється високим ступенем просторової і часової когерентності, недосяжною з допомогою інших технологій.
Радіо
Радіо передачі сигналів модуляції електромагнітних хвиль з частотами нижче, ніж у видимого світла. Електромагнітне випромінювання мандрує з допомогою тих, хто вагається електромагнітних полів, які проходять через повітря і вакуум космосу. Інформації здійснюється шляхом систематичного зміни (модуляції) деякі властивості випромінюваних хвиль, таких як амплітуда, частота, фаза, або імпульсу. Коли радіохвилі проходять електричний провідник, що коливається поля індукують змінний струм у провіднику. Це можуть бути виявлені і перетворюється на звук або інші сигнали, які несуть інформацію.
Транзистор
Транзистор напівпровідникових пристроїв, що використовуються для посилення і перемикач електронні сигнали. Він виготовлений з цільного шматка напівпровідникового матеріалу, принаймні з трьох терміналів для підключення до зовнішнього ланцюга. Напруга чи струм, прикладений до однієї парі клем транзистора зміни струму, що протікає через іншу пару терміналів. Оскільки контрольовані (вихід) влада може бути набагато більше, ніж контроль (вхід) влади, транзистор забезпечує посилення сигналу. Сьогодні, деякі транзистори упаковані окремо, але багато інших знаходяться вбудовані в інтегральних схемах.
Російською мовою:
Лазерного
Лазерного устройства, которое излучает свет (электромагнитное излучение) через процесс оптического усиления на основе вынужденного излучения фотонов. Термин "лазер" возникла как акроним для усиления света Вынужденное излучение. излучаемый свет лазера отличается высокой степенью пространственной и временной когерентности, недостижимой с помощью других технологий.
Радио
Радио передачи сигналов модуляции электромагнитных волн с частотами ниже, чем у видимого света. Электромагнитное излучение путешествует с помощью колеблющихся электромагнитных полей, которые проходят через воздух и вакуум космоса. Информации осуществляется путем систематического изменения (модуляции) некоторые свойства излучаемых волн, таких как амплитуда, частота, фаза, или импульса. Когда радиоволны проходят электрический проводник, колеблющегося поля индуцируют переменный ток в проводнике. Это могут быть обнаружены и превращается в звук или другие сигналы, которые несут информацию.
Транзистор
Транзистор полупроводниковых устройств, используемых для усиления и переключатель электронные сигналы. Он изготовлен из цельного куска полупроводникового материала, по крайней мере с трех терминалов для подключения к внешней цепи. Напряжение или ток, приложенный к одной паре клемм транзистора изменения тока, протекающего через другую пару терминалов. Поскольку контролируемые (выход) власть может быть гораздо больше, чем контроль (вход) власти, транзистор обеспечивает усиление сигнала. Сегодня, некоторые транзисторы упакованы по отдельности, но многие другие находятся встроенные в интегральных схемах.
Переклади в он-лайн перекладачі fox lingo російською мовою:
Лазер
Лазер будет приспособлением испускает светлую (электромагнитное излучение) через процесс оптически amplification основанное на простимулированном излучении фотонов. Термина «лазер» возникла как acronym для светлой амплификации простимулированным излучением радиации.  испущенное ligh лазераt знатен для своего высокого STEPENи spatial и височного сцепления, недостижимого использующ другое technologies.
Радиоий
Радиоий будет передачей сигналов модуляцией электромагнитных волн с частотами под tшланг видимого света. Электромагнитное излучение перемещает посредством осциллируя electromagnetic поля проходят через воздух и вакуум космоса. Информация снесена систематическимУчасток c, или ширина ИМПа ульс. Когда radio волны проходят электрического проводника, осциллируя поля iийnduce переменный ток в проводнике. Это можно обнаружить и преобразовать в звук или otона сигналы носят информацию.
Транзистор
Транзистор будет прибора на полупроводниках используемый для того чтобы усилить и переключить электронные сигналы. Оно сделано  твердая часть материала полупроводника, с по крайней мере 3 стержнями для соединения к externцепь al. Напряжение тока или течение приложенные до одна пара стержней транзистора изменяют дворняжкурента flow through другая пара стержней. Потому что controlled силой (выхода) может быть much больше чем контролируя сила (входного сигнала), транзистор обеспечивает амплификацию сигнала. Сегодня, некоторые транзисторы упакованы индивидуально, но many more счесны после того как они врезаны внутри интегрируютцепи d.
  Переклади в он-лайн перекладачі promt російською мовою:
Лазер
Лазер - устройство, которое излучает свет (электромагнитная радиация) посредством процесса оптического увеличения, основанного на стимулируемой эмиссии фотонов. Термин "лазер" произошел как акроним для Легкого Увеличения Стимулируемой Эмиссией Радиации. излучаемый лазерный свет известен своей высокой степени пространственной и временной последовательности, недосягаемое использование других технологий.
Радио
Радиоis the трансмиссиюof сигналаby модуляциюof electromagnetic waves with frequencies below those of visible light. Electromagnetic радиацияtravels by means of oscillating electromagnetic fields действовалподходиthrough the поведениеand the vacuum of space. Информацияis камышавтомобиляby systematically changing (modulating) some property of the radiated waves, ищиасаамплитуду, frequency, фаза, or пульсируетwidth. When радиоwaves подходивelectrical conductor, the oscillating fields induce вalternating current вthe conductor. This can detected and transformed into звукor other сигналадействовалcarry информацию.
Транзистор
Транзистор - устройство полупроводника, используемое, чтобы усилить и переключить электронные сигналы. Это сделано из твердой части материала полупроводника по крайней мере с тремя терминалами для связи с внешним кругооборотом. Напряжение или поток относились к одной паре изменений терминалов транзистора поток, текущий через другую пару терминалов. Поскольку управляемый (продукция), власть может быть намного больше чем управление (вход) властью, транзистор, обеспечивает увеличение сигнала. Сегодня, некоторые транзисторы упакованы индивидуально, но еще многие найдены вложенными в интегральные схемы.
  Переклади в он-лайн перекладачі babel fish російською мовою:
Лазер
Лазер прибор который испускает свет (электромагнитное излучение) через процесс оптически амплификации основанный на вынужденном излучении фотонов. " термине; laser" возникано как акроним для светлой амплификации вынужденным излучением радиации. испущенный лазерный луч знатен для своей высокой степени пространственного и височного сцепления, недостижимой используя другие технологии.
Рейдио
Рейдио передача сигналов модуляцией электромагнитных волн с частотами под тем из видимого света. Электромагнитное излучение перемещает посредством осциллируя электромагнитных полей которые проходят через воздух и вакуум космоса. Информация снесена систематически изменять (модуляция) некоторое свойство излучаемых волн, как амплитуда, частота, участок, или ширина ИМПа ульс. Когда волны радио проходят электрического проводника, колебательные поле наводят переменный ток в проводнике. Это можно обнаружить и преобразовать в звук или другие сигналы который носят информацию.
Транзистор
Транзистор полупроводниковое устройство используемое для того чтобы усилить и переключить электронные сигналы. Он сделан твердой части материала полупроводника, с хотя бы 3 стержнями для соединения к внешней цепи. Напряжение тока или настоящее прикладное до одна пара transistor' стержни s изменяют настоящий пропускать через другие пары стержней. Потому что контролируемая сила (выхода) может быть очень больше чем контролируя сила (входного сигнала), транзистор обеспечивает амплификацию сигнала. Сегодня, некоторые транзисторы упакованы индивидуально, но еще многие счесны врезано в интегрированном - цепи.
Висновки
  1. Серед найпопулярніших он-лайн перекладачів прямий переклад з англійської на українську мову дозволяє здійснити лише он-лайн перекладач google.
  2. Перекладачі fox lingo та babel fish не зберігають абзаци, відступи у тексті. Тому при перекладі доводиться або після перекладу відновлювати абзаци самостійно, або перекладати текст частинами і потім об'єднувати. Перекладачі google та promt не мають цього недоліку, але за допомогою promt можна перекласти лише текст, що містить не більше 3000 знаків. Отже, при використанні promt текст доводиться перекладати частинами, хоча структура тексту (абзаци, відступи) зберігається.
  3. Порівнявши отримані переклади, бачимо, що найбільш правильно зміст текстів зберігають он-лайн перекладачі google та promt. Перекладач promt може не перекладати деякі частини тексту і залишати їх у первинній формі.
Отже, найкращим з точок зору програмних можливостей та збереження змісту тексту є он-лайн перекладач google.
  Автор Степан Пільтяй, магістрант НТУУ “КПІ”
 
>
КнигаНовости Практика поискаПартнерыО нас
Підтримка та дизайн: Могильний С.С. Шаблон: Joomla Templates by BuyHTTP Joomla Hosting